PatronDom zarządzanie nieruchomościami Warszawa
Menu
 
Zarzązanie nieruchomościami Warszawa
patrondom.pl :: Zakres usług
Zakres świadczonych usług

I.  Zarządzanie oraz obsługa prawna, w tym:

 • reprezentowanie ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty organami administracji rządowej i samorządowej, przed sądami a także w stosunkach pomiędzy właścicielami,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli lokali oraz weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów,
 • zawieranie, egzekwowanie i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów do budynku oraz odbiorcami ścieków i śmieci,
 • zawieranie umowy na ubezpieczenie budynku,
 • wyszukiwanie kontrahentów świadczących usługi na rzecz wspólnoty, potencjalnych najemców powierzchni wspólnych nieruchomości, negocjowanie cen warunków zawieranych umów,
 • opracowywanie uchwał, w tym statutu wspólnoty i regulaminów, corocznych planów gospodarczych,
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • windykacja należności,
 • inwestowanie zgromadzonych środków pieniężnych w różne instrumenty finansowe (tj. lokaty, obligacje itp.)
 • długofalowe planowanie, organizowanie, wykonywanie i nadzorowanie zadań inwestycyjnych.

II.  Obsługa administracyjna, w tym:

 • przebywanie administratora w uzgodnionym czasie na terenie nieruchomości;
 • łatwy kontakt z administratorem (telefon komórkowy, poczta elektroniczna, faks),
 • opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych w przypadku gdy nie są pokrywane przez właścicieli lokali,
 • wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali w celu uzyskania dodatków mieszkaniowych i/lub zasiłków z pomocy społecznej itp.,
 • udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień,
 • nadzór i zapewnienie odpowiedniej czystości i porządku na terenie nieruchomości,
 • utrzymywanie stałego, kontaktu z przedstawicielami policji, straży miejskiej oraz straży pożarnej,
 • zaopatrywanie w rzeczy i materiały potrzebne do bieżącej eksploatacji,
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej nieruchomości wspólnej,
 • prowadzenie książki korespondencji,
 • założenie i prowadzenie teczek właścicieli lokali,
 • prowadzenie ewidencji właścicieli, udziałów oraz liczby osób przebywających w lokalu,
 • odczyt i prowadzenie ewidencji stanu/wskazań głównych i indywidualnych urządzeń pomiarowych w nieruchomości (tj. wodomierze zimnej i ciepłej wody, ciepłomierze, liczniki energii elektrycznej, gazu),
 • sporządzanie, dla ubezpieczyciela, protokołów z zalań i powstania innych szkód w celu uzyskania odszkodowania,
 • prowadzenie innych bieżących spraw związanych z nieruchomością. 

III.  Obsługa finansowo-księgowa, w tym:

 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji (księgowości) wspólnoty mieszkaniowej w oparciu o wymogi w tym zakresie stawiane przez art. 22 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali,
 • pełny zakres usług ewidencyjnych prowadzony przy zastosowaniu podstawowych zasad księgowości zapisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
 • zakładanie rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej,
 • przygotowywanie bankowych dokumentów przelewu zobowiązań,
 • dokonywanie operacji finansowych wspólnoty poprzez rachunek bankowy,
 • naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek,
 • imienne powiadamianie właścicieli o stanie ich rozrachunków,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży w przypadku gdy wspólnota mieszkaniowa jest podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej wszystkich deklaracji podatkowych w układzie miesięcznym i rocznym,
 • sporządzanie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej rozliczeń i deklaracji związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracowników względnie zleceniobiorców,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń wnoszonych przez właścicieli lokali zaliczek (na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz kosztów dostawy mediów),
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych informacji w formie sprawozdania finansowego dla potrzeb Zarządu wspólnoty mieszkaniowej,
 • sporządzanie za zadane okresy kartotek mieszkaniowych właścicieli,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej obejmującego:
    -  sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej,
    -  zestawienie obrotów i sald kont księgi rachunkowej wspólnoty mieszkaniowej,
    -  zestawienie otrzymanych faktur z podziałem na poszczególne składniki kosztowe,
    -  zestawienie nadpłat i zaległości właścicieli,
    -  zestawienie należności i zobowiązań kontrahentów,
    -  kartoteki właścicieli,
 • prowadzenie windykacji należności z tytułu pożytków i innych przychodów na rzecz wspólnoty, w postępowaniu przedsądowym.

IV.  Obsługa techniczna w tym:

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
 • zlecanie kontroli technicznej, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne oraz nadzór nad ich przebiegiem,
 • zlecanie i kontrola bieżącej konserwacji, napraw i drobnych remontów budynku,
 • prowadzenie rejestru zgłoszonych awarii, usterek, uwag,
 • nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • egzekwowanie prawidłowego wykonania umów-zleceń na prace konserwacyjne, naprawcze, remontowe i modernizacyjne,
 • przedstawienie planu remontów niezbędnych do wykonania w okresach rocznych i wieloletnich,
 • przygotowanie zakresu robót do wykonania wraz z określeniem zastosowanej technologii,
 • przygotowanie kosztorysów inwestorskich oraz tzw. „kosztorysów ślepych”,
 • organizowanie konkursów ofert lub przetargów na wykonanie prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych lub inwestycyjnych,
 • zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi pracami przez inspektorów właściwych branż (budowlanej, sanitarnej, elektrycznej),
 • rozliczanie wykonanych prac (sporządzanie przejściowych i końcowych protokołów odbioru, weryfikacja kosztorysów powykonawczych).
  PatronDOM © 2011
Zarządzanie nieruchomościami Warszawa
PatronDOM
Obozowa 89 lok. 13
01-433 Warszawa
tel./fax: 22 877 37 44
patrondom@patrondom.pl
Projekt: zstudio.pl